Vårdval i hela landet april 2009

Regeringen föreslår vårdval i hela landet

I en remiss som överlämnats till lagrådet föreslår regeringen att alla landsting ska införa vårdvalssystem. Därmed ges medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som upp-fyller de krav som landstingen ställer i vårdvalssystemet ska också ha rätt att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning.

- Patientens roll i vården måste stärkas. Det ska vara en självklarhet att få välja vårdcentral. Det här är en trygghet som alla patienter i en modern hälso- och sjukvård ska ha, säger socialminister Göran Hägglund.

- Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och möjligheter. Medicinsk teknik utvecklas hela tiden och forskningen presenterar ständigt nya rön. Samtidigt har vi en alltmer åldrande befolkning och på vissa ställen fortfarande långa vårdköer. Vi måste därför skapa en primärvård som patienterna litar på och som är en attraktiv arbetsplats för våra läkare, sjuksköterskor och annan personal. För det krävs det att många olika aktörer bidrar med att utveckla vården på lika villkor.

Grundregeln i ersättningssystemet ska vara att pengarna följer patientens val och att offentliga och fristående vårdgivare behandlas lika. Utöver det beslutar landstingen själva om hur ersättningen för vården bör utformas. Landstingen ska tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, vid inrättande av vårdvalssystem.

Idag finns redan vårdval i flera landsting, och många av de andra landstingen har påbörjat arbetet med att införa någon form av vårdvalsmodell.

- Det här är en förändring inom vården som har vuxit fram underifrån, och det är positivt att många landsting på eget initiativ redan har satt igång arbetet. Men som socialminister värnar jag om alla patienter och vill ge alla samma rättigheter - oavsett var man bor, säger Göran Hägglund.

 I hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att den fasta läkarkontakten i primärvården ska vara specialist i allmänmedicin. Regeringen föreslår att denna bestämmelse ska tas bort. Därmed kan fler läkare söka sig till primärvården och motverka den läkarbrist som råder på många håll.

Regeringen föreslår att landstingen själva ska få besluta om vilka krav som ska ställas i valfrihetssystemen inom primärvården. Utvecklingen med vårdvalssystem ska följas noga av Socialstyrelsen och Konkurrensverket.

Vårdvalssystemets effekter på konkurrensen ska noga utvärderas. Under nästa år kommer Konkurrensverket att få i uppdrag att följa och utvärdera arbetet.

Förslaget att ta bort kravet på att den fasta läkarkontakten ska vara specialist i allmänmedicin föreslås träda i kraft den 1 april 2009. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

GÖR DIN RÖST HÖRD: Vi kvinnor i alla åldrar måste göra våra röster hörda och uttrycka våra åsikter.  Vad du röstar på kan naturligtvis variera, men det är viktigt att du deltar i Europavalet och inte är passiv nu när... Läs mer »

Annonser

Bungypump
Efemina - Lösningen för dig som lever med ansträngningsinkontinens

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridArcameaBioGaiaGedeon RichterSvensk LivräddningPfizer ABMediRätt ABAmgen ABBayerSaxå BrukVinkällaren GrappeCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Big TravelMatkomfortVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika