Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Som funktionär, kontaktperson hos leverantör, medlem eller besökare av vår hemsida lämnar du ifrån dig en del personuppgifter. I informationstexten nedan beskrivs hur och varför uppgifterna behandlas samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter behandlas?

1,6 & 2,6 miljonerklubben behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter samt betalningsinformation i den sedvanliga klubbverksamheten. I samband med våra evenemang kan det förekomma fotografering, bilder som då kan komma att hamna på hemsidan och/eller i sociala medier. Vill du att vi tar bort bilden kontaktar du info@1.6miljonerklubben.com med bifogad länk till bild så ser vi till att denna tas bort.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som 1,6 & 2,6 miljonerklubben behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir medlem, funktionär eller leverantör. Klubben inhämtar även information om dig i samband med din kommunikation med oss i t ex e-postkorrenspondens och genom cookies när du besöker/loggar in på klubbens hemsida.

Läs om vår cookiepolicy

Varför behandlar 1,6 & 2,6 miljonerklubben dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ändamålen med behandlingen är att 1,6 & 2,6 miljonerklubben ska kunna hantera medlemmar, funktionärer och leverantörer inklusive betalningar samt skicka dig relevant information.

Vilken rätt har 1,6 & 2,6 miljonerklubben att behandla dina personuppgifter?

1,6 & 2,6 miljonerklubben behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal med leverantörer. Enligt bokföringslagen krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser.

Hur länge sparas dina uppgifter?

1,6 & 2,6 miljonerklubben sparar inte information om dig under längre tid än vad som behövs för ovan angivna syften, dvs. information sparas så länge medlemsförhållandet eller avtalsförhållandet består. Vid våra tävlingar via vår hemsida sparas ditt tävlingsbidrag samt eventuellt persondata under tävlingsperioden samt 1 månad efter tävlingens slut. Vidare sparas vissa uppgifter så länge som erfordras enligt lag eller myndighetsförfattning.

Vårt webbaserade medlemssystem hanteras av Upright som har följande kriterier vad avser personuppgifter:

  • Gallring av backup-data; Backup-data sparas i 3 månader för att kunna hantera ev. incidenter (underlätta återställandet).
  • Gallring av medlemsdata; Medlemsdata gallras då medlemmen ej varit aktiv i 1 år enligt Datainspektionens rekommendationer. Medlemsfakturor sparas i 7 år i enlighet med Bokföringslagen.
  • Gallring av medlemslogg; Sparas i 1 år för att säkerställa säkerhet i systemet och möjliggöra uppföljningar av hur ändringar/tillägg och borttag har hanterats.
  • Gallring av e-postlogg; Sparas i 1 månad för att säkerställa bevisning att e-post skickats ut till medlem.
  • Gallringar av noteringar i evenemang; Gallras 24 timmar efter genomfört evenemang för att säkerställa att känsliga personuppgifter (t.ex. om matallergier) inte sparas.

Vad gäller angående säkerhet, loggar och kontroller?

Vår leverantör tillser även att det finns erforderlig säkerhet i system som används inklusive backup-loggar och behörighetsstyrning. Kontroll av säkerhet görs fortlöpande.

Personuppgifter överförs inte till stat utanför EU-området eller till en internationell organisation om det inte föreligger ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i dataskyddsförordningen beträffande den staten/internationella organisationen.

Till vilka kommer uppgifterna skickas?

Vid vissa tillfällen kan 1,6 & 2,6 miljonerklubben skicka dina uppgifter utanför klubben, då det är nödvändigt för uppfyllandet av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få ta del av dina uppgifter är 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medarbetare för hantering av medlemsservice, marknadsföring och ekonomi. Våra ambassadörer/kontaktkvinnor runt om i landet får ta viss del av dina personuppgifter exempelvis anmälningslistor inför evenemang.

1,6 & 2,6 miljonerklubbens leverantör inom området medlemsregisterhantering, distribution av medlemstidningen samt posthantering kan också få ta del av dina uppgifter.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du enkelt logga in via medlemssidan ”Mina Sidor” och själv ändra dessa uppgifter.

Du har även vissa fall rätt till att dina personuppgifter raderas, eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. (Tillgång till dina personuppgifter får du via inloggningen ”Mina Sidor”). På begäran har du rätt att få ut, och rätt att överföra, dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. Du kan också kontakta medlemsservice via nedan angivna kontaktuppgifter.

Under Mina sidor kan du även ställa in vilken typ av mailutskick du vill ta emot.

Klagomål

Om du anser att 1,6 & 2,6 miljonerklubben har förfarit felaktigt i frågan om dina personuppgifter kan du kontakta oss.  Du har även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den ideella föreningen:

1,6 miljonerklubben
Tegnérgatan 15
111 40 Stockholm

E-post: info@1.6miljonerklubben.com
Telefon växel: 08-20 51 59.
Internet: www.1.6miljonerklubben.com

Organisationsnummer: 802407-8779

 

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 1,6 & 2,6 miljonerklubben värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.