1,6 miljonerklubbens stadgar

§ 1 Firma

Föreningens namn är 1,6 miljonerklubben.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att utöva informationsspridning och opinionsbildning, stödja forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors hälsa samt utöva därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Verksamhetens bedrivande

Verksamheten ska bedrivas nationellt och internationellt. Föreningen ska ansluta medlemmar. För den löpande förvaltningen ska ett huvudkontor inrättas där styrelsen har sitt säte. Verksamheten ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från företag, organisationer, myndigheter och enskilda samt genom medlemsavgifter.

§ 4 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 5 Medlemskap

Till medlem antas den som vill vara medlem i föreningen och som har fyllt 18 år. Till medlem kan även antas juridisk person. Ansökan om medlemskap görs skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens namn och adress.

§ 6 Medlemsavgift

Medlem skall till föreningen erlägga medlemsavgift till angivet konto. Medlemsavgiften utgår för kalenderår. Avgiftens storlek beslutas årligen på ordinarie föreningsstämma.

§ 7 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att i samband med inträde i föreningen erlägga medlemsavgift samt i övrigt bidraga till främjande av föreningens ändamål och intresse.

§ 8 Uppsägning/Uteslutning

Uppsägning till utträde ska ske skriftligen. Medlem kan uteslutas om årlig medlemsavgift ej erlagts eller om medlem i övrigt agerat illojalt mot föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av minst tre (3) ledamöter och högst nio (9). Om styrelsen består av färre än fem (5) ledamöter skall minst en (1) suppleant väljas. Styrelsen utser ordförande. Styrelsen är beslutsför då 2/3 av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet, ekonomi och medelsförvaltning. Ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Vartannat år väljs 4 ledamöter på två år och vartannat år väljs 4 ledamöter på två år.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen därtill utser.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Revision

Två (2) revisor varav en (1) kvalificerad revisor väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen. Extra föreningstämma hålles då styrelsen finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av minst 1/10-del av samtliga röstberättigade. Vid föreningsstämma är envar medlem vilken inte uppsagt sig till utträde och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen röstberättigad och har en (1) röst. Medlem äger rätt att låta sig företrädas genom ombud om ombudet är medlem i föreningen. Ingen må på grund av fullmakt företräda mer än en (1) medlem. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar senast två (2) veckor före ordinarie och senast en (1) vecka före extra föreningsstämma. Ordinarie stämman ska äga rum före juni månads utgång.

§ 14 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 7. Föreningens verksamhetsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning.
 9. Revisorns berättelse
 10. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om medlemsavgifter.
 12. Förslag till beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter.
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning tre (3) personer varav en sammankallande
 16. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman.
 17. Motioner
 18. Övriga ärenden.

§ 15 Motionstid

Ärenden som medlem önskar skall bli föremål för ordinarie föreningstämmas behandling och beslut skall upptagas om skriftlig anmälan därom kommit styrelsen tillhanda senast tio (10) dagar före stämmans hållande.

§ 16 Ändring av stadgar

Ändring av stadgarna ska ske genom beslut på föreningsstämma. För att vara giltigt ska sådant beslut biträdas av minst hälften av de på stämman företrädda rösterna. Vid lika röstetal har föreningsstämmans ordförande utslagsröst.

§ 17 Skifte av behållna tillgångar

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas i enlighet med styrelsens beslut. För det fall att de behållna tillgångarna överstiger tre (3) gånger det vid var tid gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall styrelsen hänskjuta fördelningsfrågan att avgöras av lagfaren person som på styrelsens begäran utses av Stockholms Handelskammare.