Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhet

1,6 miljonerklubben är en ideell medlemsförening.

 

Föreningen har till ändamål att utöva informationsspridning och opinionsbildning, stödja forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors hälsa.

Informationsspridning inom föreningen sker i första hand genom medlemstidning och seminarier. Innehållet i tidningen speglar nya rön inom medicinsk forskning, ger information om olika hälsoproblem och behandlingar, tips om hur man förbättrar sin hälsa och lever förebyggande samt boktips, resetips och information om aktiviteter för klubbmedlemmarna. Det medicinska innehållet faktagranskas av specialister. Tidningen läses i snitt av fyra personer per adressat och adressaterna är cirka 32 000 till antalet.

Medlemmarna som nås via föreningen informeras genom att delta i brett övergripande seminarier och salonger landet över och genom aktiviteter som hälsokampanjen Den Stora Hälsodagen och kampanjen Woman in Red som syftar till att ge kunskap om allt som rör hjärt- och kärlsjukdomar och hur man kan förebygga dessa. Under året har medlemmarna erbjudits information vid 34 (38) salonger och 44 (32) seminarier.

Information har förmedlats genom trycksaker, webb-tv, nyhetsbrev, synlighet på sociala medier och två aktiva hemsidor med artikelmaterial, vilket inneburit en stor ökning av informationsspridningen.

Till informationsspridningen hör också att föreningen deltar i mässor. Under 2012 har föreningen deltagit på ett 10-tal mässor, exempelvis Bokmässan i Göteborg, Allt för Hälsan samt flera Seniormässor och Hälsomässor runt om i landet. På dessa mässor medverkar vi ofta med föreläsare och talare inför stor publik.

Under försommaren 2012 startades ett treårigt projekt med fokus på osteoporos i samarbete med Riksföreningen Osteoporotiker (ROP).

Ytterligare två projekt startades under året, det ena i samarbete med Karolinska Institutet och Västra Götalandsregionen, Angereds Närsjukhus med ekonomiskt bidrag från Europeiska Integrationsfonden, vilket riktar sig på en utbildning för nyanlända kvinnor ”Livstilskurs för kvinnliga nyanlända tredjelandsmedborgare”.

Det andra projektet, ”Kulturpalett för kvinnors hälsa – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”, handlar om att erbjuda olika kulturaktiviteter för utmattade kvinnor på vårdcentraler. Finansiering för detta projekt har erhållits från Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Under 2012 har 1,6 miljonerklubben erhållit 1 030 417 kr i bidrag från Ungdomsstyrelsen för kvinnors organisering varav organisationsbidraget var 650 000 kr.

Antal anmälda besökare på våra seminarier och salonger under 2012 var cirka 9000 personer plus ett antal spontanister samt många motionssugna kvinnor vid Den Stora Hälsodagen. Under Almedalsveckan var föreningens aktiviteter mycket välbesökta genom tre seminarier, motionsaktiviter samt utställningsmonter.

Opinionsbildning

Opinions- och lobbyarbetet har huvudsakligen skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles, som talat vid sammankomster, haft föredrag vid mässor, deltagit i paneldebatter, tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare.

Under året har föreningen varit inbjudna till EU-parlamentet i Bryssel och där genomfört ett välbesökt seminarium om diabetes, kost och näring.

Föreningens systerförening i Norge har haft en positiv utveckling och under året haft cirka 6 seminarier.

Under året har både ordföranden och projektledare medverkat i ett flertal radio och tv-program i anslutning till våra seminarier.

1,6 miljonerklubben finns representerade av kontaktkvinnor på ett 20-tal orter i landet. Dessa kontaktkvinnor arbetar lokalt med att nå ut till medlemmar och icke medlemmar genom arrangemang som seminarier och salonger. Kontaktkvinnorna har arbetat lokalt på sina orter med information och opinionsbildning.

Vår medicinska expertgrupp består av 23 läkare och forskare vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete. Denna grupp har träffats kontinuerligt under året.

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa

Klubbens vetenskapspris delades 2012 ut till Josefin Segelman, en ung, framgångsrik forskare, som under många år intresserat sig för hur kvinnors sexualitet och hormonnivåer påverkas vid behandling av ändtarmscancer Journalistpriset gick till Amelia Adamo för hennes
nydanande journalistiska grepp med fokus på den mogna kvinnan.

Woman in Red kampanjen 2012 samlade in 840 tkr som var öronmärkta för forskningen på kvinnohjärtat. Övrig insamling gav 100 tkr. Beloppet delas ut i form av stipendier från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

De stipendier om 700 kr som delades ut tack vare Woman in Red kampanjen 2011 gick, enligt beslut av det vetenskapliga rådet, till Med dr kardiolog Nina Johnston och doktorand Christina Christersson, Med dr, dietist Hilde BrekkeMed dr, överläkare Per Insulander och doktorand, leg sjuksköterska, Carina Carnlöf. 225 tkr delades ut genom insamling för osteoporos till Phd Master of Science in Nutrition Hanna Olausson.

Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 1009 2008
Medlemsavgifter 5 992 5923 5 932 5 404 4 990
Bidrag 2 286 1272 1 001 1 497 1 096
Nettoomsättning 461 615 525 432 3 641
Resultat efter finansnetto -52 93 193 -15 40
Antal tusen medlemmar 31 32 32 30 27