Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för 1,6miljonerklubben får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

1,6 miljonerklubben är en ideell medlemsförening.

Föreningen har till ändamål att utöva informationsspridning och opinionsbildning, stödja forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors hälsa.

Informationsspridning inom föreningen sker genom medlemstidning, websidor, sociala medier och på seminarier/salonger. Tidningen speglar nya rön inom medicinsk forskning, ger information om olika hälsoproblem och behandlingar, tips om hur man förbättrar och förebygger sin hälsa samt ger boktips, resetips och information om aktiviteter för medlemmarna. Det medicinska innehållet faktagranskas av vår medicinska expertgrupp om 25 personer. Tidningen läses i genomsnitt av fyra personer per adressat och adressaterna är cirka 32 000 till antalet. Våra båda webbsidor är välbesökta.

Medlemmarna deltar i brett övergripande seminarier och salonger landet över och genom aktiviteter som hälsokampanjen Den Stora Hälsodagen 2013 som genomfördes i 4 städer och kampanjen Woman in Red, som syftar till att ge kunskap om allt som rör hjärt- och kärlsjukdomar och hur man kan förebygga dessa. Woman in Red seminarier anordnades på 15 orter spridda i landet. Genom föreningen har Go Red Golf projektet, som också ingår i kampanjen för kvinnohjärtat marknadsförts till medlemmarna. Under året har medlemmarna erbjudits information vid 29 (34) salonger och 37 (44) seminarier.

Föreningen har gett ut en kalender, Svenska Kalenderflickorna, för 11:e året i rad där överskottet går till forskningen.

Information externt har förmedlats genom trycksaker, webb-tv, nyhetsbrev, synlighet på sociala medier och två aktiva hemsidor med artikelmaterial, vilket inneburit en stor ökning av informationsspridningen.

Till informationsspridningen hör också att föreningen deltar i mässor. Under 2013 har föreningen deltagit på 16 mässor, exempelvis Vasaloppsmässan, Bok och bibliotek i Göteborg, Allt för Hälsan samt flera Seniormässor och Hälsomässor runt om i landet. På dessa mässor medverkar vi ofta med föreläsare och talare inför stor publik. Föreningen är också representerad med monter och seminarier under Almedalsveckan.

Under försommaren 2012 startades ett treårigt projekt med fokus på osteoporos i samarbete med Amgen/GSK och Meda.

Ytterligare två projekt startades under 2012, det ena i samarbete med Karolinska Institutet och Västra Götalandsregionen, Angereds Närsjukhus med ekonomiskt bidrag från Europeiska Integrationsfonden, vilket riktar sig på en utbildning för nyanlända kvinnor ”Livstilskurs för kvinnliga nyanlända tredjelandsmedborgare”.

Det andra projektet, ”Kulturpalett för kvinnors hälsa – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”, handlar om att erbjuda olika kulturaktiviteter på vårdcentraler för kvinnor med utmattningssymptom. Finansiering för detta projekt har erhållits från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Detta projekt har utmynnat i produktion av Kulturhälsoboxen som innehåller sex böcker som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film/bild, och stillhet. Boxen innehåller också Palettboken som sammanfattar resultatet från forskningsprojektet.

Under 2013 har 1,6 miljonerklubben erhållit 761 893 kr i bidrag från Ungdomsstyrelsen för kvinnors organisering varav organisationsbidraget var 650 000 kr.

Antal anmälda besökare på seminarier och salonger under 2013 var cirka 8000 personer plus ett antal spontanister. Antal besökare på våra Woman in Red seminarier runt om i landet var ca 1700. Omkring 500 motionssugna kvinnor deltog vid Den Stora Hälsodagen som endast genomfördes på 4 orter 2013. Under Almedalsveckan var föreningens aktiviteter mycket välbesökta genom tre seminarier, motionsaktiviter samt utställningsmonter.

Föreningens målsättning är en idéexport, vilket en av Sveriges ambassadörer slog fast och föreningar finns nu i Norge, Finland och Tyskland, Saint Petersburg samt nätverk i Bryssel. Letter of intent har skrivits i Kapstaden för 2015. England fördröjs men det finns en arbetsgrupp på plats och vi planerar för lansering 2015.

Opinionsbildning

Opinions- och lobbyarbetet har huvudsakligen skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles, som talat vid sammankomster, haft föredrag vid mässor, deltagit i paneldebatter, tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare. Både Alexandra Charles och flera av föreningens olika ambassadörer deltar i andra organisationers seminarier. Vi samarbetar även med EU representationen. Föreningen anordnar också flera seminarier under Almedalsveckan varje år då vi tar upp och debatterar aktuella ämnen.

Under året har både ordföranden och projektledare medverkat i ett flertal lokalradio och tv-program i anslutning till våra seminarier. Även tysk TV har haft ett inslag om klubben.

Ett antal politiska hearings har genomförts på flera orter i landet.

1,6 miljonerklubben finns representerad av kontaktkvinnor/ambassadörer på ett 20-tal orter i landet. Dessa kontaktkvinnor arbetar lokalt med att nå ut till medlemmar och icke medlemmar genom arrangemang som seminarier och salonger. Kontaktkvinnorna/ambassadörerna har företrätt föreningen på sina orter med information och opinionsbildning.

Vår medicinska expertgrupp består av 25 läkare och forskare vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete. Denna grupp har träffats kontinuerligt under året.

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa

Föreningens journalistpris delades 2013 ut till Henrik Ennart för hans förmåga att kritiskt granska och vetenskapligt undersöka vad som faktiskt kan få oss att leva längre.

Woman in Red kampanjen 2013 samlade in 1 492 tkr som var öronmärkta för forskningen på kvinnohjärtat. Beloppet ligger till grund för stipendier som delas ut från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

De stipendier om 840 tkr som delades ut tack vare Woman in Red kampanjen 2012 gick, enligt beslut av det vetenskapliga rådet, till doktorand Nicola Drca, doktorand Sara Tehrani, specialist och bitr överläkare Agneta Månsson Broberg, specialistläkare Dinos Verouhis samt specialistläkare och doktorand Maria Ljungqvist.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medarbetare, kontaktkvinnor, ambassadörer, volontärer m fl för ett mycket förtjänstfullt genomfört arbete under året.