Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhet

1,6 miljonerklubben är en ideell medlemsförening.

Föreningen har till ändamål att utöva informationsspridning och opinionsbildning, stödja forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors hälsa.

Informationsspridning inom föreningen sker i genom medlemstidning, webbsidor, sociala medier och på seminarier/salonger. Tidningen speglar nya rön inom medicinsk forskning, ger information om olika hälsoproblem och behandlingar, tips om hur man förbättrar och förebygger sin hälsa samt ger boktips, resetips och information om aktiviteter för medlemmarna. Det medicinska innehållet faktagranskas av vår medicinska expertgrupp om 25 personer. Tidningen läses i genomsnitt av fyra personer per adressat och adressaterna är cirka 29 000 till antalet (antalet aktiva medlemmar har sjunkit något sedan starten, främst pga generationsskifte, men vi har fått in ca 3700 nya medlemmar). Våra båda webbsidor är välbesökta.

Medlemmarna deltar i brett övergripande seminarier och salonger som 1,6 miljonerklubben AB arrangerar landet över och genom aktiviteter som kampanjen Hälsodagen 2014 som genomfördes i 9 städer och kampanjen Woman in Red, som syftar till att ge kunskap om allt som rör hjärt- och kärlsjukdomar och hur man kan förebygga dessa. Woman in Red events anordnades på 15 orter spridda i landet. Under året har medlemmarna erbjudits information vid 29 (29) salonger och 49 (37) seminarier på 24 olika orter runtom i landet, från Luleå i Norr till Ystad i söder.

Information externt har förmedlats genom trycksaker, nyhetsbrev, synlighet på sociala medier och två aktiva hemsidor med artikelmaterial, vilket inneburit en stor ökning av informationsspridningen. Nytt för 2014 är vårt digitala nyhetsbrev som skickas ut till medlemmarna som ett komplement till medlemstidningen.

Till informationsspridningen hör också att föreningen deltar i mässor. Under 2014 har föreningen deltagit på 14 mässor, exempelvis Vasaloppsmässan, Bok och bibliotek i Göteborg, Allt för Hälsan samt flera seniormässor och hälsomässor runt om i landet. På dessa mässor medverkar vi ofta med föreläsare och talare inför stor publik. Föreningens deltagande i mässor har resulterat i knappt 800 nya medlemmar. Föreningen är också representerad med monter och seminarier under Almedalsveckan där vi också värvar många nya medlemmar, senast ca 300 st. Populära inslag i Almedalen var bl a Sigrid Bárány från Sveriges mästerkock som tipsade om smaksättning till mat samt en station med möjligheten att göra en kolestrolmätning.

Under året anordnades även 4 Go Red Golf-tävlingar där vi spred information och värvade medlemmar.

Under försommaren 2012 startades ett treårigt projekt med fokus på osteoporos i samarbete med Amgen/GSK och Meda.

Ytterligare två projekt startades under 2012, det ena i samarbete med Karolinska Institutet och Västra Götalandsregionen, Angereds Närsjukhus med ekonomiskt bidrag från Europeiska Integrationsfonden, vilket riktar sig på en utbildning för nyanlända kvinnor ”Livsstilskurs för kvinnliga nyanlända tredjelandsmedborgare”. Detta projekt avslutades 30 juni 2014 men flera enskilda kommuner har visat intresse för projektet och önskar starta kurser i egen regi med stöd från vår projektledare Solvig Ekblad, Karolinska Institutet.

Det andra projektet, ”Kulturpalett för kvinnors hälsa – kreativa aktiviteter på vårdcentraler”, handlar om att erbjuda olika kulturaktiviteter på vårdcentraler för kvinnor med utmattningssymptom. Finansiering för detta projekt har erhållits från Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Detta projekt har utmynnat i produktion av Kulturhälsoboxen som innehåller sex böcker som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film/bild, och stillhet. Boxen innehåller också Palettboken som sammanfattar resultatet från forskningsprojektet. Projektet avslutades under hösten 2014 med en seminarieserie på fyra orter som arrangerades av Kulturens Bildningsförbund. En antologi som innehåller kapitel om Kulturhälsoboxen/Kulturpaletten samt bidrag från föreläsare från de fyra seminarierna i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm håller på att tas fram.

Under 2014 har 1,6 miljonerklubben erhållit 1 132 399 (761 893) kr i bidrag från Ungdomsstyrelsen för kvinnors organisering varav organisationsbidraget var 682 500
(650 000) kr. Tack vare ett projektbidrag från ungdomsstyrelsen har vi fortsatt kunnat utveckla och förbättra samarbetet med våra kontaktkvinnor runt om i landet. Målet är att ha en fungerande arbetsgrupp på varje ort som har kontakt med våra medlemmar lokalt, ordnar evenemang, sprider information om föreningens arbete mm.

Antal besökare på seminarier och salonger under 2014 var cirka 9200 personer, antal besökare på våra Woman in Red seminarier runt om i landet var ca 2200. Dessa evenemang anordnades av 1,6 miljonerklubben AB. Omkring 500 motionssugna kvinnor deltog vid Hälsodagen som genomfördes på 9 orter år 2014. Under Almedalsveckan var föreningens aktiviteter mycket välbesökta genom tre seminarier, motionsaktiviter samt utställningsmonter hela veckan.

Föreningen deltog i Nordiskt Forum 2014 “New Actions on Women’s Rights” – nordens största jämställdhetskonferens. Under fyra dagar besökte ca 20 000 deltagare Malmös mässhallar. Föreningen fanns på plats med egen monter samt höll två seminarier “Fly united” och “Leva-Lära-Nära” med föreläsare från Sverige och Norden. Våra kontaktkvinnor utifrån landet fanns på plats liksom representanter från våra systerorganisationer i Norden.

Föreningens arbete med kvinnors hälsa har blivit en idéexport, vilket en av Sveriges ambassadörer slog fast år 2008, och föreningar finns i Norge, Finland, Tyskland, Danmark samt nätverk i Bryssel och Saint Petersburg. Letter of intent har skrivits i Kapstaden för 2015.

Opinionsbildning

Opinions- och lobbyarbetet har huvudsakligen skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles, som talat vid sammankomster, haft föredrag vid mässor, deltagit i paneldebatter, TV, tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare. Både Alexandra Charles och flera av föreningens olika ambassadörer deltar i andra organisationers seminarier och konferenser. Vi samarbetar även med EU representationen. Föreningen anordnar också flera seminarier under Almedalsveckan varje år då vi tar upp och debatterar aktuella ämnen.

Under året har både ordföranden och projektledare medverkat i ett flertal lokalradio och tv-program i anslutning till våra seminarier. Ett antal politiska hearings har genomförts på flera orter i landet.

1,6 miljonerklubben finns representerade av kontaktkvinnor/ambassadörer på ett 20-tal orter i landet. Dessa kontaktkvinnor arbetar lokalt med att nå ut till medlemmar och icke medlemmar genom arrangemang som seminarier och salonger. Kontaktkvinnorna/ambassadörerna har företrätt föreningen på sina orter med information och opinionsbildning.

Vår medicinska expertgrupp består av 25 läkare och forskare vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete. Denna grupp har träffats kontinuerligt under året.

Kärntruppen med kända kvinnor för 1,6 & 2,6 miljonerklubben har även de sammanträtt vid ett par tillfällen per halvår.

 

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa

Föreningens vetenskapspris delades 2014 ut till Doktor Denis Mukwege som är gynekolog och överläkare på Panzisjukhuset i Bukavu I Östra Kongo. Dr Mukwege är dessutom fredsprisnominerad och världsberömd för sitt arbete för att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld

Woman in Red kampanjen 2014 samlade in 1 337 tkr (1 492 tkr) för forskningen på kvinnohjärtat. Beloppet ligger till grund för stipendier som delas ut från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

De stipendier om 1 250 tkr som delas ut tack vare Woman in Red kampanjen 2013 gick, enligt beslut av det vetenskapliga rådet, till kardiolog Per Insulander, specialistläkare Kristina Kernell, molekylärbiolog Anna Wiik, strokesjuksköterska Annika Berglund, kardiolog Jonas Persson, kardiolog Björn Redfors och Med. Dr. Bledar Daka.

Föreningen har gett ut en kalender, Svenska Kalenderflickorna, för 12 året i rad där överskottet går till forskningen. Överskottet från 2014 års kalender blev 213 636 kr och går till forskning på gyn- respektive prostatacancer.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medarbetare, kontaktkvinnor, ambassadörer, volontärer med flera för ett mycket förtjänstfullt genomfört arbete under året.