Verksamhetsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Verksamhet

1,6 miljonerklubben är en ideell förening, med säte i Stockholm.

Föreningen har till ändamål att utöva folk- och opinionsbildning, stödja forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor som rör kvinnors hälsa.

lnformationsspridning inom föreningen sker tex genom medlemstidning, webbsidor, sociala medier och på seminarier/salonger. Tidningen speglar nya rön inom medicinsk forskning, ger information om olika hälsoproblem och behandlingar, tips om hur man förbättrar och förebygger sin hälsa samt ger boktips, resetips och information om aktiviteter för medlemmarna. Det medicinska innehållet faktagranskas av vår medicinska expertgrupp. Tidningen läses i genomsnitt av fyra personer per adressat och adressaterna är ca 26 000 till antalet. Våra webbsidor www.1.6miljonerklubben.com och www.2.6miljonerklubben.com är välbesökta.

Föreningen planerar programmet som 1.6 miljonerklubben AB genomför, med stöd och ledning av föreningens personal och volontärer. Föreningens medlemmar inbjuds till och deltar i seminarier och salonger som arrangeras på ett stort antal platser i Sverige. Organisationerna arrangerar även kampanjer såsom Hälsodagen 2017, dit medlemmarna i föreningen särskilt bjuds in. Motsvarande gäller för kampanjen Women in Red (WIR), som arrangeras på mer än 17 orter i Sverige. WIR syftar till att ge kunskap om allt som rör hjärt- och kärlsjukdomar och hur man kan förebygga dessa. Under året har medlemmarna erbjudits kunskap och inspiration på ett stort antal salonger och seminarier, som arrangerats av det närliggande bolaget (1,6 miljonerklubben AB).

WebTV, folkbildning externt har förmedlats tex genom tidning, digitala nyhetsbrev, sociala medier och våra aktiva hemsidor med artikelmaterial, vilket har inneburit en stor grad av informationsspridning.

Föreningen deltar, tillsammans med bolaget, på mässor såsom tex Bokmässan, seniormässor och mässan Allt för hälsan. På dessa mässor medverkar vi med föreläsare och talar inför stor publik. Föreningens deltagande på mässor resulterar i god uppmärksamhet och många nya medlemmar.

Under Almedalsveckan på Gotland var föreningen representerad med monter och i flera seminarier. Detta bidrog till god uppmärksamhet kring våra sakfrågor och föreningens existens.

Under år 2017 har 1,6 miljonerklubben erhållit bidrag från tex Folkhälsomyndigheten, Forum Syd och MUCF. Vi arbetar löpande och aktivt för att åstadkomma fler samarbeten med finansiärer och samarbetsorganisationer. Tack vare bidragen har vi fortsatt kunnat utveckla och förbättra samarbetet med våra kontaktkvinnor, som är värdefulla resurser för arrangemang och informationsspridning. Målet är att ha en fungerande arbetsgrupp på varje ort som har kontakt med våra medlemmar lokalt, ordnar evenemang, sprider information om föreningens arbete, mm. Bidragen har också medfört att vi har kunnat arbeta med utrikes födda kvinnor, där vi kunnat bidra med viktig kunskap och de kan lära oss nytt utifrån deras erfarenheter och bakgrund.

 

Vår verksamhet växer globalt vi har nu systerföreningar Norge, Finland, Danmark, Island och Tyskland. Därutöver finns nätverk i Belgien, Ryssland och Sydafrika.

Opinions- och lobbyarbetet hart ex skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles von Hofsten som talat vid möten, hållit föredrag vid mässor, deltagit paneldebatter, TV, tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare. Politiska hearings har genomförts på flera orter landet. Viktiga kanaler i opinions- och lobbyarbetet är också WebbTV, sociala medier, podcast och liknande digitala kanaler. Via dessa medier når vi ytterligare medlemmar, politiker och många den breda intresserade allmänheten.

Vi samarbetar tex med Psykiatrifonden och under Almedalsveckan anordnar föreningen flera seminarier som tar upp och debatterar aktuella ämnen inom våra verksamhetsområden.

Vår medicinska expertgrupp består av 33 läkare/forskare, vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete. Denna grupp har träffats kontinuerligt under året. Kärntrupperna med kända kvinnor för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som bidrog till bildandet av föreningen och verksamheten har träffats kontinuerligt och diskuterat föreningens verksamhet.

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa är angelägna frågor för föreningen. Women in Red kampanjen samlar varje år in pengar som går till forskningen på kvinnohjärtat. Dessa medel ligger till grund för de stipendier som delas ut från lnsamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Styrelsen vill framföra ett stort tack, till alla medarbetare, kontaktkvinnor, ambassadörer, volontärer, med flera för ett mycket förtjänstfullt arbete under det gångna året.