Verksamhetsberättelse 2018

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

1,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 av Alexandra Charles von Hofsten och arbetar för kvinnors hälsa genom information och inspiration till bättre hälsa.

Föreningen värnar om kvinnans situation i samhället i stort, också på arbetsmarknad och ekonomi. Föreningen arbetar för att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. Projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning sker kontinuerligt.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare, år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt.

1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål att förbättra kvinnors hälsa och hälsa. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män)

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 25 000 medlemmar vilket gör den till en av landets största, ickepolitiska kvinnoföreningar. Föreningen publicerar 4 gånger om året en tryckt tidning. Digitala nyhetsbrev skickas ut också 4 gånger varje år. Böcker produceras, 7 böcker har sedan starten publicerats. 2018 kom Kvinnor och Hälsa- Så mycket bättre, och en traditionell årskalender kommer varje år. Ett 40-tal seminarier hålls landet över, också årligen, och föreningen kommunicerar ofta via bloggar och annan social media. Dessutom anordnas resor, utflykter och motions- och kulturevenemang. En stor grupp volontärer, både kvinnor och män, som representerar föreningen ute i landet är viktiga för föreningens verksamhet. En ambassadörstrupp med artister och kulturbärare är knuten till föreningen.

Föreningen är verksam som folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör kvinnors hälsa, med engagemang i vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors möjligheter, integration, barn- och samhälle, miljö, ekonomi och inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Föreningens ändamål främjas genom informationsspridning såsom medlemstidningar, webbsidor, sociala medier och på seminarier/salonger.

Folkbildning 

Genom informationsspridning som hälsoseminarier, medlemstidning, nyhetsbrev, webb-tv och sociala medier samt böcker nås medlemmarna med information. De viktiga kampanjerna Woman in Red, Hälsodagen och Hälsopriset sker årligen. Woman in Red hölls i 21 städer 2018. De viktiga kampanjerna har utökats att gälla även seminarier om psykisk ohälsa, vilket sker genom seminarier under rubriken Mental Health Evenings. Arbetet sker tillsammans med Psykiatrifonden och opinionen drivs via debattartikar, deltagande i paneler och vid aktiviteter under politiker veckorna i Almedalen och på Järvafältet.

Opinionsbildning

Opinionsbildningen drivs via politiska hearings, debattartiklar, närvaro under Almedalsveckan i Visby, debattartiklar och synlighet vid publika evenemang där hälsa står i fokus.

Insamling för medel till forskning sker löpande hittills har över 6 miljoner till forskning för kvinnors hälsa samlats in. Dessa medel används till att stödja medicinsk forskning genom insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Insamlade medel kommer från kampanjer, försäljning av pins och armband och genom gåvor, t.ex. via testamenterade gåvor.

Föreningens huvudområden

Seminarier och salonger runt om i landet om allt som rör kvinnors hälsa: Woman in Red årlig, rikstäckande kampanj för kvinnohjärtat

Hälsodagen årlig, rikstäckande kampanj för rörelseglädje och hela familjens hälsa Hälsopriset årlig nominering och prisutdelning till Sveriges starkaste hälsoprofiler Årlig kalender för forskning inom utvalt kvinnligt hälsoområde

Böcker, artiklar, tidning, podd-cast, app och information för webb och sociala medier. Politiska hearings och aktiviteter i Almedalen och på Järvafältet

Föreningens mål

Föreningens främsta mål är att nå jämlik vård, att påverka så att forskningen blir jämlik genom att genusperspektivet införs i läkarutbildningen och i all forskning.

Att förbättra kvinnors livskvalitet så att den kan baseras på bästa tänkbara hälsa. Kvinnans mentala och fysiska hälsa avgörs av jämlikhet i arbetslivet och privatlivet liksom i samhället i stort.

Att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning.

Påverka beslutsfattarna inom offentlig sektor att avsätta större resurser till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar.

Verka för bättre vård, äldreomsorg, och forskning på kvinnors villkor. Upplysa om kvinnans position som samhälls- och köpresurs, och kulturbärare.

Medicinsk expertis och samarbetspartners

En medicinsk expertgrupp är knuten till föreningen. Medlemmarna i den medicinska gruppen granskar all medicinsk information till medlemmarna och bidrar med kunskap om de senaste rönen. Alla medicinska artiklar i medlemstidningen och på hemsidan faktagranskas. Ett antal samarbetspartners som varierar från år till år är knutna till föreningen.

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Det behövs mera forskning för att få svar på sjukdomars gåtor, men denna ovärderliga forskning är bara delvis statsfinansierad. Därför har insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa med 90-konto bildats.

Hit doneras medel till förmån för vetenskaplig forskning om kvinnors specifika hälsofenomen och problem. En medicins expertgrupp samarbetar med föreningen som faktagranskare och föreläsare på volontärbasis.

Kvinnor och Hälsas hjärtefrågor för 2018 är Hjärt- och kärlsjukdomar Alzheimerforskning

Osteoporos Cancer Psykisk ohälsa

Kvinnor och Hälsa satsar även bredare på ämnen som rör kvinnors liv på djupet, t.ex. forskning kring anhörigproblematik. Det gemensamma är att de områden där forskningen finansieras via Kvinnor och Hälsa alltid handlar om förbättring av kvinnors hälsa och livsvillkor för alla kvinnor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året som gått har föreningen deltagit tillsammans med bolaget, på mässor såsom tex Bokmässan, seniormässor och mässan Allt för hälsan. På dessa mässor medverkar vi med föreläsare och talar inför stor publik. Föreningens deltagande på mässor resulterar i god uppmärksamhet och många nya medlemmar.

Under Almedalsveckan på Gotland var föreningen representerad med monter och i flera seminarier. Detta bidrog till god uppmärksamhet kring våra sakfrågor och föreningens existens.

Under år 2017 har 1,6 miljonerklubben erhållit bidrag från tex Folkhälsomyndigheten, Forum Syd och MUCF. Vi arbetar löpande och aktivt för att åstadkomma fler samarbeten med finansiärer och samarbetsorganisationer. Tack vare bidragen har vi fortsatt kunnat utveckla och förbättra samarbetet med våra kontaktkvinnor, som är värdefulla resurser för arrangemang och informationsspridning. Målet är att ha en fungerande arbetsgrupp på varje ort som har kontakt med våra medlemmar lokalt, ordnar evenemang, sprider information om föreningens arbete, mm. Bidragen har också medfört att vi har  kunnat arbeta med utrikes födda kvinnor, där vi kunnat bidra med viktig kunskap och de kan lära oss nytt utifrån deras erfarenheter och bakgrund.

Verksamheten växer globalt och vi har nu systerföreningar i Norge, Finland, Danmark, Island och Tyskland. Därutöver finns nätverk i Belgien, Ryssland och Sydafrika.

Opinions- och lobbyarbetet har t ex skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles von Hofsten som talat vid möten, hållit föredrag vid mässor, deltagit i paneldebatter, TV, tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare. Politiska hearings har genomförts på flera orter i landet. Viktiga kanaler i opinions- och lobbyarbetet är också WebbTV, sociala medier, podcast och liknande digitala kanaler. Via dessa medier når vi ytterligare medlemmar, politiker och många i den breda intresserade allmänheten.

Vi samarbetar tex med Psykiatrifonden och under Almedalsveckan anordnar föreningen flera seminarier som tar upp och debatterar aktuella ämnen inom våra verksamhetsområden.

Vår medicinska expertgrupp består av 33 läkare/forskare, vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete. Denna grupp har träffats kontinuerligt under året. Kärntrupperna med kända kvinnor för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som bidrog till bildandet av föreningen och verksamheten har träffats kontinuerligt och diskuterat föreningens verksamhet.

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa är angelägna frågor för föreningen. Women in Red kampanjen samlar varje år in pengar som går till forskningen på kvinnohjärtat. Dessa medel ligger till grund för de stipendier som delas ut från lnsamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Viktiga samarbeten under verksamhetsåret har varit Yennenga ett s k small grant från Forum Syd för att bl a starta Pappagrupper i Kapstaden. Ett samarbete också på det lokala planet med 1,6 Million Club South Africa en plattform för kvinnors hälsa.

Projektet Hand in Hand har fortsatt i Indien med utgångspunkt från vårt arbete med kvinnors/flickors hälsa.

1,6 & 2,6 miljonerklubben ansökte och fick projektmedel från Folkhälsomyndigheten för 2017-2018 ”Snabbspår till samverkan med invandrarkvinnor och 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kontaktkvinnor” 727.965:- samt ordinarie organisationsbidraget då också från MUCF på 655.200:-

Styrelsen vill framföra ett stort tack, till alla medarbetare, kontaktkvinnor, ambassadörer, volontärer, med flera för ett mycket förtjänstfullt arbete under det gångna året