Verksamhetsberättelse 2019

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

1,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 av Alexandra Charles von Hofsten och arbetar för kvinnors hälsa genom information och inspiration till bättre hälsa.

Föreningen värnar om kvinnans situation i samhället i stort, också på arbetsmarknad och ekonomi. Föreningen arbetar för att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning. Projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning sker kontinuerligt.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fann s 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare, år 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, f rån 25 år och uppåt.

1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål att förbättra kvinnors hälsa och hälsa. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män).

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 21 895 medlemmar vilket gör den till en av landets största, ickepolitiska kvinnoföreningar. Föreningen publicerar 4 gånger om året en tryckt o h digital tidning. Digitala nyhetsbrev skickas ut också 4 gånger varje år. Böcker produceras, 7 böcker har sedan starten publicerats. Under året gavs boken Minnenas Mat ut producerad av 1,6 miljonerklubben. I den bidrar 32 kända personer och fotografer med sina recept och bilder. Ett 40-tal seminarier hålls landet över, också årligen, och föreningen kommunicerar ofta via webb och annan social media. Dessutom anordnas resor, utflykter och motions- och kulturevenemang. En stor grupp volontärer, både kvinnor och män, som representerar föreningen ute i landet är viktiga för föreningens verksamhet. En ambassadörstrupp med artister och kulturbärare är knuten till föreningen.

Föreningen är verksam som folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör kvinnors hälsa, med engagemang i vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors möjligheter, integration, barn- och samhälle, miljö, ekonomi C1ch inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Föreningens ändamål främjas genom informationsspridning såsom medlemstidningar, webbsidor, sociala medier och på seminarier/salonger runt om i landet.

Folkbildning

Genom informationsspridning som hälsoseminarier, medlemstidning, nyhetsbrev, webb-tv och sociala medier samt böcker nås medlemmar och allmänhet med information. Viktiga årliga kampanjer är Woman in Red och Hälsodagen. Woman in Red hölls i 22 städer 2019. Viktiga kampanjer har utökats att också gälla psykisk ohälsa under namnet Mental Health Evening, tillsammans med Psykiatrifonden.

Opinionsbildning

Opinionsbildning drivs via politiska hearings, debattartiklar, närvaro under Almedalsveckan i Visby och på Järvafältet debattartiklar och synlighet vid publika evenemang, där hälsa står i fokus. Insamling for medel till forskning sker löpande hittills har cirka 6,5 miljoner till forskning för kvinnors hälsa samlats in. Dessa medel används till att stödja medicinsk forskning genom insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa. Insamlade medel kommer från kampanjer, försäljning av pins och armband och genom gåvor, t.ex. via testamenterade gåvor.

Föreningens huvudområden

Seminarier och salonger runt om i landet om allt som rör kvinnors hälsa

Woman in Red årligen, rikstäckande kampanj för kvinnohjärtat

Hälsodagar årligen, rikstäckande kampanj för rörelseglädje och hela familjens hälsa

Specialprojekt i samverkan med medicinska experter. Ett exempel på detta är ett projekt för utrikesfödda kvinnor som drivs för tredje året i rad med medel från Folkhälsomyndigheten

Hälsopriset årlig nominering och prisutdelning till Sveriges starkaste hälsoprofiler

Böcker, artiklar, tidning, podd-cast. information för webb och sociala medier. Politiska hearings och aktiviteter i Almedalen och på Järvafältet

Föreningens mål

Föreningens främsta mål är att införa genusperspektivet i medicinsk forskning samt i medicinska utbildningar.

Att förbättra kvinnors livskvalitet så att den kan baseras på bästa tänkbara hälsa. Kvinnans mentala och fysiska hälsa avgörs av jämlikhet i arbetslivet och privatlivet liksom i samhället i stort.

Påverka beslutsfattare inom offentlig sektor att avsätta större resurser till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar.

Verka för bättre vård, äldreomsorg, och forskning på kvinnors villkor. Upplysa om kvinnans position som samhälls- och köpresurs och som kulturbärare.

Medicinsk expertis och samarbetspartners

En medicinsk expertgrupp är knuten till föreningen. Medlemmarna i den medicinska gruppen granskar all medicinsk information till medlemmarna och bidrar med kunskap om de senaste rönen. Alla medicinska artiklar i medlemstidningen och på hemsidan faktagranskas. Ett antal samarbetspartners som varierar från år till år är knutna till organisationen.

lnsamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Det behövs mer forskning för att få svar på sjukdomars gåtor, men denna ovärderliga forskning är bara delvis statsfinansierad. Därför har insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa med 90-konto bildats.

Hit doneras medel till förmån för vetenskaplig forskning om kvinnors specifika hälsofenomen och problem.

Kvinnor och Hälsas hjärtefrågor llir 2019 är:

Hjärt-och kärlsjukdomar

Alzheimers

Osteoporos

Cancer

Psykisk ohälsa

Det gemensamma är att områden där forskningen finansieras via Kvinnor och Hälsa alltid handlar om förbättring av kvinnors hälsa och livsvillkor för alla kvinnor.

En vetenskapsgrupp med 5 professorer och forskare är knutna till Kvinnor och Hälsa under ledning av professor Karin Schenck-Gustafsson. Gruppen utlyser och utser stipendiater varje år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året som gått har föreningen deltagit tillsammans med bolaget, på mässor såsom tex Bokmässan, seniormässor och mässan Allt för hälsan. På dessa mässor medverkar vi med förföreläsare och talare inför stor publik. Föreningens deltagande på mässor resulterar i god uppmärksamhet och många nya medlemmar.

Under Almedalsveckan på Gotland var föreningen representerad med monter och arrangerade 2 seminarier. Detta bidrog till god uppmärksamhet kring våra sakfrågor och en ökad kännedom om Föreningen hos beslutsfattare och allmänhet.

Under år 2019 och för tredje året i rad har 1,6 miljonerklubben erhållit bidrag från

Folkhälsomyndigheten. Bidrag har också beviljats Föreningen av Jämställdhetsmyndigheten. Vi arbetar löpande och aktivt för att åstadkomma fler samarbeten med företag att ge stöd till verksamheten. Tack vare bidragen från myndigheterna har vi fortsatt kunnat utveckla och förbättra samarbetet med våra kontaktkvinnor runt om i landet. De är värdefulla resurser för lokala arrangemang och informationsspridning. Målet är att ha en fungerande arbetsgrupp på varje ort som har kontakt med våra medlemmar lokalt. ordnar evenemang, sprider information om föreningens arbete, mm. Bidragen har också medfört att vi har kunnat arbeta med utrikesfödda kvinnor. Vi har hjälpt dem till bättre kunskap om vårt samhälle och kvinnors och barns rättigheter i Sverige.

Samarbeten har skett tillsammans med hjärt-lungsjukas förbund, synskadades förbund och inte minst tillsammans med Psykiatrifonden.

Vi har systerföreningar som arbetar utifrån vårt koncept i Norge, Finland, Danmark, Island och Tyskland.

Opinions-och lobbyarbete har t.ex. skett genom föreningens ordförande Alexandra Charles von Hofsten som talat vid möten, hållit föredrag vid mässor, deltagit i paneldebatter, TV,

tidningsintervjuer och haft möten med olika organisationers företrädare. Professor Karin

Schenck-Gustafsson och vår ambassadör Wivi-Ann Heurlin Krantz är exempel på andra personer som sprider våra budskap och möter våra medlemmar och allmänheten. Politiska hearings har genomförts på flera orter i landet. Viktiga kanaler i opinions-och lobbyarbetet är också Webb TV, sociala medier och liknande digitala kanaler. Via dessa medier når vi också nya medlemmar, politiker och många i den breda intresserade allmänheten.

Vår medicinska expertgrupp består av 34 läkare/forskare/kliniker, vilka också aktivt bidragit till föreningens opinionsbildning och lobbyarbete genom att ge föreläsningar inom sina olika

specialistområden i samband med seminarier och aktiviteter i Föreningens regi. Gruppen har träffats kontinuerligt under året. Kärntrupperna med kända kvinnor för 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som bidrog till bildandet av föreningen och organisationen har träffats kontinuerligt och diskuterat föreningens verksamhet. Ett tvådagarsmöte med kontaktkvinnorna runt om i landet har arrangerats i Stockholm. Under ledning av ordförande i föreningen diskuteras gemensamma frågor, idéer och uppslag.

Forskning och utbildning om kvinnors sjukdomar och frågor om kvinnors hälsa är angelägna frågor för föreningen. Women in Red kampanjen samlar varje år in pengar som går till forskningen på kvinnohjärtat. Dessa medel ligger till grund för de stipendier som delas ut från Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa.

Styrelsen vill framföra ett stort tack, till alla medarbetare, kontaktkvinnor, ambassadörer, volontärer, medicinska expertgruppen med flera för ett mycket förtjänstfullt arbete under det gångna året.