Forskningsnytt inom ADHD & Autism

Sista veckan i november månad 2014 fylldes dagarna av internationella forskare på KI (Karolinska Institutet). Temat var senaste forskningsnytt inom ADHD & Autismspektrumområdet.

IMG_2836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Asperger har ju tagits bort och istället har man delat upp autismområdet i olika grader. Tidigare asperger är således en mycket högfungerande grupp inom autismspektrumområdet.

IMG_2771

Många frågor är fortfarande obesvarade men man ser tydliga samband mellan exempelvis dygnsrytm och ADHD och professor Martin Holtmann är en av forskarna som visar på pågeående studier inom området. Man spekulerar huruvida dygnsrytmen är annorlunda varpå personer med ADHD är mer av ”nattugglor” och på dagen går runt med en slags social ”jet lag”.

För att skapa balans studeras effekten av bland annat ljusterapi  (Bogen et al. Trials 2013), neurofeedback (Holtmann et al)

och mindfulness(Brefczynski-Lewis et al. PNAS 2007, Lutz et al. Trends Cogn Sci. 2008), (Barry et al. Clin Neurophysiol 2010, Maxwell et al. J Autism Dev Disord 2013, Sun et al. J Neurosci 2012, Keizer et al. Neuroimage 2010)

Mindfulness och fokusträning är ett hett ämne på konferensen. Detta för att träna upp exekutiva funktioner såsom impulskontroll, planering och beteendeövervakning. Detta är intressant för mig som just håller på med ett pilotprojekt inom området!

IMG_2760

Forskningsprojekt pågår i bland annat Tyskland med Martin Holtmann i spetsen. Även  professor Ludger Tebartz van Elst driver projekt inom området.

Vidare jämförs ADHD med autismspektrumproblematik och man vet idag att diagnoserna överlappar varandra och går i varandra. Många har drag av både ADHD med (hyperaktivitet och bristande impulskontroll), samt autismspektrumproblematik( med mer rigiditet, tendens att fastna vid saker och svårighet för förändringar etc).

Idag studerar man också likheter med diagnosen Borderline personlighet och studier kommer fram till att 50% av de som lider av Borderline personlighet även uppfyller kriterier för en ADHD diagnos. Enkelt förklarat kan man säga att ADHD utmynnar i mer problematik med uppmärksamhet och aktivitetsnivå medan man vid Borderline har en mycket ojämn emotionell nivå och således pendlar mellan toppar och dalar i känsloläge. Viktigt att förtydliga är att detta ej på något vis är ”sjukdomar”. Det är bara en samling drag som tillsammans kan skapa problem. Samma drag kan i många fall också ses som styrkor. Exempelvis styrkan att kunna hyperfokusera, att kunna se detaljer på extremt vis, att se samband enligt logiska mönster och ha enorm energi. Ja, som med allt finns det två sidor av myntet.

IMG_2910

Dialektisk beteendeterapi som är en rekommenderad behandlingsmetod vid Borderline börjar  även användas vid ADHD problematik. En omarbetad version är Hesslingers gruppbehandling för vuxna med ADHD.

Fylld av kunskap och inspiration skall jag nu skriva skriva vidare på min vetenskapliga artikel. ACT inom LVM – Hur man med mindfulnessträning kan träna upp sina exekutiva funktioner.

Ta hand om er vänner!

/Gabriella

 

 

Kommentarer